top of page

Algemene Voorwaarden en Bepalingen

Welkom op www.zorgclowns.be!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van De Zorgclowns & Compagnie VZW, die zich bevindt op httpss://www.zorgclowns.be.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van www.zorgclowns.be als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Belgische wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door www.zorgclowns.be te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van De Zorgclowns & Compagnie VZW.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker wordt. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn De Zorgclowns & Compagnie VZW en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.zorgclowns.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van www.zorgclowns.be voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn gesteld.

U mag niet:

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de ​ Terms And Conditions Generator en de  Privacy Policy Generator.

 

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. De Zorgclowns & Compagnie VZW filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van De Zorgclowns & Compagnie VZW, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Commentaren weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is De Zorgclowns & Compagnie VZW niet aansprakelijk voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de Commentaren op deze website.

De Zorgclowns & Compagnie VZW behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en om commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U het recht hebt om de Commentaar op onze website te plaatsen en dat u over alle nodige licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen;

De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt

De Opmerkingen niet gebruikt zullen worden om zaken of gewoontes te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent De Zorgclowns & Compagnie VZW hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en

Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;

 • dot.com gemeenschap sites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen

 • online directory distributeurs;

 • internet portals;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van De Zorgclowns & Compagnie VZW compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u één van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen aan De Zorgclowns & Compagnie VZW. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

Door het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander artwork van De Zorgclowns & Compagnie VZW zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om frames rond onze webpagina's te maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een Website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw Privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze Website op verzoek te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

bottom of page