top of page

De Warme Harten Winkel

GEEF & KOOP HARTVERWARMENDE CADEAUTJES!

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 • 1.     Welkom op de Warmehartenwinkel van de Zorgclowns

 • 1.1.    De Warmehartenwinkel wordt u aangeboden door de Zorgclowns & Compagnie VZW, ondernemingsnummer 0674.975.290, Vanderborghtstraat 128, 1090 Jette, België. (hieronder genoemd: 'de zorgclowns')

 • 1.2.    Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik en functioneren van de Warmehartenwinkel, het plaatsen van Hartverwarmend Cadeau's, op de dienstverlening die door de zorgclowns in verband daarmee wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die in dat verband met de zorgclowns worden gesloten. Een gebruiker van de Warmehartenwinkel wordt hierna aangeduid als “Gebruiker”.

 • 2.    Algemene regels voor het plaatsen van een Hartverwarmend cadeau

 • 2.1.    Hartverwarmende cadeau's dienen aan de hierna opgenomen regels te voldoen. 

 • 2.2.    Opmaak van een Hartverwarmend cadeau beschrijving (via online formulier: (https://www.zorgclowns.be/form-winkel)

  a.    Elke titel en elke tekst van een hartverwarmend cadeau dient een correcte omschrijving van het aangeboden product of dienst te bevatten.

  b. U stuurt naast de informatie van het online formulier tevens een foto die het product of dienst zo goed als mogelijk waarheidsgetrouw beschrijft of, in het geval van een online dienst, ondersteunt, naar: info@zorgclowns.be.

 • 2.3.   een hartverwarmend cadeau -inhoud die niet is toegestaan:

  a.    De titel en de tekst van een hartverwarmend cadeau mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. 

  b.    Een hartverwarmend cadeau mag geen discriminerende, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen of persoonsgegevens van derden (op onrechtmatige wijze gepubliceerd) bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

  c.    Het is niet toegestaan om een hartverwarmend cadeau te plaatsen die enkel zijn gericht op het genereren van kliks op een bepaalde website.

  d. De zorgclowns behoud zich het recht om aangeboden artikelen te weigeren of weg te halen van de site, als ze in ons ogen niet passen bij de missie en visie van de zorgclowns. 

 • 2.4.    Illegale of onrechtmatige producten of diensten
  Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. 
  Zowel aanbieders als kopers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. aanbieders als kopers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. 

 • 2.5.    Geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden

  a.    Het is niet toegestaan om een product (of een afbeelding ervan) in een Hartverwarmend cadeau op te nemen dat/die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

  (i)    inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

  (ii)    inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

  (iii)    inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

  c.    In de titel of de tekst van het hartverwarmend cadeau mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in het het hartverwarmend cadeau worden aangeboden is niet toegestaan.

 • 3.    Het plaatsen van hartverwarmend cadeau

 • 3.1.   u kunt iets aanbieden door het online formulier in te vullen, (https://www.zorgclowns.be/form-winkel)

  a. Wanneer u een artikel of dienst aanbied dan gaat u accoord dat u hier zelf geen geld voor krijgt. U gaat ermee accoord dat alle inkomsten van De Warmehartenwinkel aan de zorgclowns gedoneerd worden zodat ze ten goede komen aan projecten van de Zorgclowns & Compagnie VZW. 

  b. De inkomsten worden dan ook direct gestort op de bankrekening van de Zorgclowns. U kunt hier geen aanspraak op maken. 

  c. Wanneer iemand uw Hartverwarmend cadeau koopt, krijgt u een email met alle gegevens om de koper te contacteren. 

  c.De aanbieder van het Hartverwarmend cadeau is verantwoordelijk voor de ophaling of de verzending van het product, en alle kosten die daarmee gepaard gaan. 

  d. De Zorgclowns en Co is enkel bemiddelaar tussen de aanbieder en de koper. En is daarmee ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de overeenkomsten tussen de aanbieder en de koper, noch voor de levering van het hartverwarmende cadeau. 

  e. De aanbieder van het hartverwarmend cadeau kan verantwoordelijk geacht worden voor mogelijke geleden schade voortvloeiend uit het hartverwarmend cadeau dat deze heeft aangeboden, mits aangetoonbd kan worden dat hij of zij daar schuld in treft. 

 • 3.2.    Regels inzake prijs in De Warmehartenwinkel

  U bepaalt de prijs. Deze hoeft niet overeen te komen met de waarde van het aangeboden cadeau. Het is wat u wilt. Bij verkoop wordt de gehele opbrengst gedoneerd aan de zorgclowns. 

 • 3.3.    Het is een Aanbieder niet toegestaan om in het prijsveld van het Hartverwarmend cadeau alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Kopers onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de koper noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

 • 4.    Minderjarigen

 • 4.1.    De diensten van Warmehartenwinkel zijn slechts toegankelijk voor Gebruikers die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is de Warmehartenwinkel slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

 • 5.    Wij geven geen garanties

 • 5.1.    Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Warmehartenwinkel foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Warmehartenwinkel of delen daarvan kan worden verkregen.

 • 5.2.    Aanbieders dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Hartverwarmend cadeau aanbieden. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van een Hartverwarmend cadeau, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Aanbieders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van kopers om producten te kopen of de diensten af te nemen. De zorgclowns vzw geeft daaromtrent geen garantie.

 • 6.    Alle informatie en getallen op de Warmehartenwinkel zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

 • 7.    Beperking Aansprakelijkheid Zorgclowns

 • 7.1.    Iedere Gebruiker , aanbieder en koper, vrijwaart de zorgclowns & co. VZW voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

  (i)    het aangaan van een overeenkomst op basis van een hartverwarmend cadeau;

  (ii)    het gebruik van via de Warmehartenwinkel gekochte producten;

  (iii)    het gebruik van via de Warmehartenwinkel aangeboden diensten; en

  (iv)    het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van een) Hartverwarmend cadeau,en/of het geleverde product.

 • 7.2.    Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

  a.    gebruik van de diensten van de Warmehartenwinkel;
  b.    het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Warmehartenwinkel of delen daarvan;
  c.    onjuiste informatie op de Warmehartenwinkel;
  d.    afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Warmehartenwinkel;

 • 7.3.    Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het aangeboden artikel.

 • 7.4.   ' De Warmehartenwinkel' is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat de zorgclowns & co vzw niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in de Warmehartenwinkel of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van Gebruikers. 

 • 8.    Wijzigingen van de diensten van de Warmehartenwinkel 

 • 8.1.    De zorgclowns vzw kan de Warmehartenwinkel of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

 • 9.    Websites en diensten van derden

 • 9.1.    De Warmehartenwinkel kunnen links (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door de zorgclowns (bijvoorbeeld Google Maps API.

 • 9.2.   De zorgclowns vzw heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

 • 9.3.    In geval u gebruik maakt van diensten waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.

 • 9.4.    Door het gebruiken van de Warmehartenwinkel van de zorgclowns vrijwaart u de zorgclowns uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de warmste winkel, de dienst of de applicatie of die daarin verwerkt zijn.

 • 9.5.    De Gebruiker vrijwaart de zorgclowns dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door het aangaan van een overeenkomst op basis van een hartverwarmend cadeau; 
   

 • 10.    Klachtenregeling

 • 10.1.    In geval van klachten, neem dan contact met ons op via mail: info@zorgclowns.be

 • 11.    Melden van illegale of inbreukmakende Hartverwarmende Cadeau's

 • 11.1.Stuur ons hiervoor een email op info@zorgclowns.be

 • 12.  Bescherming van uw Privacy

 • 12.1.  In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Warmehartenwinkel gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.

 • 13.    Overige bepalingen

 • 13.1.    Mondelinge overeenkomsten met de zorgclowns hebben geen rechtskracht.

 • 13.2.    Indien de zorgclowns één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

 • 13.3.    Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 • 13.4.    De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst voor het plaatsen van een Hartverwarmend cadeau vormen de gehele overeenkomst tussen de zorgclowns en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten met dezelfde strekking. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van de warme winkelen eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

 • 13.5.    de zorgclowns vzw kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. De zorgclowns zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de de Warmehartenwinkel gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

 • 13.6.    In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Brussel bevoegd zijn. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat de zorgclowns zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Brussel beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 • 13.7.    Voor vragen over het gebruik en de werking van de warmste winkel, kunnen Gebruikers de zorgclowns per e-mail (info@zorgclowns.be) contacteren.

bottom of page